Tim i kupac

Mydo Team

Timformira se kombinacijom svih članova zbog povezanog rada preduzeća.Ima interakciju međusobnog uticaja u ponašanju, psihički je svestan postojanja drugih članova i ima osećaj uzajamne pripadnosti i radni duh.Svrha je ostvarivanje ukupnog uspjeha preduzeća.

Menadžerisu širioci korporativne kulture, izvršioci sistema, planeri i donosioci odluka timskih zadataka, nosioci timskih odgovornosti, komunikatori i mostovi između tima i najvišeg menadžmenta preduzeća, te promoteri i koordinatori timske zdravstvene atmosfere.

Komunikacijamože imati različite oblike.Menadžeri mogu pravovremeno postići harmoniju internih institucija kroz pojedinačne sastanke ili pojedinačne razmjene.Komunikacija ne treba da se sprovodi samo interno, već i horizontalno komunicira sa eksternim direktno povezanim timovima kako bi se promovisala harmonija sa spoljnim institucijama.Dobra komunikacija može tješnje povezati članove tima i temelj je harmonije team buildinga.

Timje kao ribarska mreža.Svaka mreža igra različitu ulogu u svojoj poziciji.Postojanje više mreža ne može se zanemariti jer jedna mreža može loviti ribu.Članovi tima su rešetke jedan po jedan, a svaki član ima svoju poziciju. Članovi tima su rešetke jedan po jedan, a svaki član ima svoju poziciju.Tim visokih performansi treba da bude cjelina sa punom kohezijom, uzajamnim povjerenjem i saradnjom među članovima.U cilju boljeg igranja timske inteligencije i inteligencije i postizanja efikasnosti tima.Još jedan primjer kohezije, otkrit ćete da lako možete slomiti par štapića.Ali ako se spoji deset pari štapića, oni se ne mogu slomiti.Uz takvu koheziju, tim će biti nepobjediv tim, može savladati svaku poteškoću.

Odnos sa klijentima

Vezaizmeđu kupaca i kompanije je kooperativni odnos međusobne promocije, obostrane koristi i win-win rezultata.Konkretno, saradnja sa visokokvalitetnim velikim kupcima ne samo da može poboljšati našu svijest o uslugama, poboljšati naš nivo upravljanja, poboljšati naš sistem usluga, već nam može donijeti i bogatu zaradu.

Imati aznatno utrnuloer kupaca je osnova za opstanak i razvoj preduzeća.Stoga je potrebno stalno prisluškivati ​​potencijalne kupce i osvajati nove kupce kako bi se gubitak kupaca sveo na minimum.Osim toga, potrebno je uložiti napore da se održe stari kupci.Budući da je trošak razvoja novog kupca pet puta veći od održavanja starog kupca, održavanje starih kupaca može uštedjeti troškove pridobijanja novih kupaca.Osim toga, stari kupci su manje osjetljivi na ključne faktore koji utiču na zadovoljstvo kao što je cijena, tolerantniji su prema nekim greškama preduzeća i njihovih proizvoda.Stoga, održavanje starih kupaca može donijeti različite koristi preduzećima.Stoga trebamo težiti izgubljenim kupcima.S jedne strane, smanjiti gubitak kupaca, s druge strane, dozvoliti da izgubljeni kupci ponovo postanu kupci preduzeća.

Da produži odnosa s kupcima, možemo poboljšati prosječnu dužinu životnog ciklusa odnosa s kupcima negovanjem lojalnosti kupaca, zadržavanjem vrijednih kupaca, smanjenjem gubitka kupaca i uklanjanjem odnosa bez potencijalne vrijednosti, razvijanjem dugoročnih odnosa s kupcima i zadržavanjem starih kupaca zauvijek.

Ako preduzećažele da steknu dugoročnu konkurentsku prednost, moraju održavati dobar odnos sa kupcima.Ovaj kontinuirani dobar odnos sa kupcima postepeno je postao jezgro konkurentnosti preduzeća.Prilikom jačanja odnosa sa kupcima, preduzeća ne treba da obrate pažnju samo na materijalne faktore odnosa, već i da uzmu u obzir još jednu karakteristiku odnosa.Odnosno, osjećaji kupaca i drugi nematerijalni emocionalni faktori.Za stvaranje novih kupaca, održavanje starih kupaca, poboljšanje zadovoljstva i lojalnosti kupaca, kako bi se poboljšala vrijednost i profit kupaca.